December 2018 | Den nye dagpengereform

udgivet 11.12.2018
DAGPENGEREFORMEN DE SELVSTÆNDIGE HAR VENTET PÅ

Vi skal helt tilbage til 2015 for indgåelsen af den nye aftale om dagpengereglerne, som blev vedtaget af regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. På daværende tidspunkt udelod aftalepartierne dog dagpengereglerne for en gruppe, der er særligt relevant for SMVGuidens læsere, nemlig selvstændige og atypisk beskæftigede. Dagpengekommissionen nedsatte efterfølgende en arbejdsgruppe, som havde til formål at komme med et forslag, der skulle ligge til grund for at følge resten af reformen til dørs. I maj 2017 udmøntede det sig konkret i ændringer af fire centrale elementer, som endeligt trådte i kraft i oktober 2018. Disse har overordnet set til hensigt at begunstige de selvstændige med et bedre sikkerhedsnet i form af bedre dagpengeforhold.

De fire ændrede elementer er:

  • Definitioner af lønmodtageraktiviteter og aktiviteter for selvstændige
  • Optjening af ret til dagpenge og satsberegning
  • Selvstændig bibeskæftigelse og tidsbegrænsningen
  • Ophør af selvstændig virksomhed

Reformen er lavet med henblik på at imødekomme, at fremtidens arbejdsmarked i højere grad vil bestå af nye, skiftende og sammensatte beskæftigelsesformer, og for at gøre op med et dagpengesystem, der straffer, i stedet for at belønne alternative arbejdsformer, herunder selvstændigt erhvervsdrivende.

Hvordan stiller reformen dig?

Vi starter med at gennemgå, hvordan de fire ændrede forhold hver for sig stiller dig, hvis iværksætterlivet skærer sig, og du får behov dagpenge. Derefter dykker vi dybere ned i detaljerne med en grafisk oversigt over alle de specifikke parametre, der er værd at bide mærke i ved den nye reform.  
 


Definitioner af lønmodtageraktiviteter og aktiviteter for selvstændige

Ændringen af definitionerne af aktiviteter i dagpengeregi er kernen i den nye reform, og de tre efterfølgende ændringer ligger i naturlig forlængelse af dette. Fra og med den 1. oktober 2018 skelner arbejdsløshedsloven ikke længere mellem selvstændige og lønmodtagere. Dagpengereglerne for selvstændige vil derfor fremover blive harmoneret med reglerne for almindelige lønmodtagere, dvs. at al beskæftigelse kan anvendes til optjening af dagpengeret. Grundlaget herfor vil dermed blive al indkomst, der betales skat af, herunder både løn og overskud fra virksomhedsdrift, dog med undtagelse af formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse.   


Optjening af ret til dagpenge og satsberegning

Hvis du skal søge dagpenge efter endeligt ophør med drift af selvstændig hovedbeskæftigelse, skal satsen fastsættes på baggrund af overskuddet i din virksomhed. Satsen bliver beregnet ud fra de sidste 24 måneder forud for dit ophør, hvor de 12 måneder med højeste indkomst inden for perioden bliver udgangspunktet for din sats. Hvis der i 24 måneders perioden ikke er 12 måneder med indkomst, anvendes alle månederne med indkomst til beregningen, og er der ingen måneder med indkomst i 24 måneders perioden, så udvides beregningsperioden til 36 måneder. Eventuel lønindkomst og B-honorar vil indgå i satsberegningen sammen med overskuddet.

For at opnå den højeste sats, skal din indtjening som minimum have været på 270.044 kr. inden for de medberegnede 12 måneder. Den højeste dagpengesats kan derved beregnes som: (270.044 - (270.044 * arbejdsmarkedsbidrag [8%])) * dagpengesatsprocenten [90%] / 12 = 18.633 kr. per måned (afrundet).
Har du drevet et selskab (ApS, A/S, IvS osv.), sker beregningen på baggrund af din samlede andel i selskabet. Hvis du har drevet selskabet alene, vil det derfor være 100 %, har du haft 50 % af ejerandelene vil det beregnes ud fra 50 % af selskabsoverskuddet osv.

Vær opmærksom på, at beregningen ikke medtager måneder, hvor du ikke har været medlem af en A-kasse. Vær derudover opmærksom på, at din beregnede dagpengesats er fratrukket AMB, men ikke indkomstskat. Får du eksempelvis den maksimale dagpengesats (18.633 kr. [2018]), og bor du i Københavns kommune hvor det samlede skattetryk er 37%, vil du derfor få udbetalt 18.633 * (1 – skattetryk[0,37]) = 11.738 kr. per måned (afrundet).


Selvstændig bibeskæftigelse og tidsbegrænsningen

Du kan samtidig som du er på dagpenge udøve (selvstændig) bibeskæftigelse i 30 uger. Der vil derudover ikke længere være et krav om, at virksomhedsarbejdet til hver en tid skal kunne udføres uden for normal arbejdstid. Du skal dog stadig være til rådighed for fuldtidsbeskæftigelse med én dags varsel, og derfor skal det gerne være muligt for dig at flytte virksomhedsarbejdet til andre tidspunkter. Ved bibeskæftigelse under dagpenge kan der være særlige betingelser, og derfor anbefaler vi, at du kontakter din A-kasse, inden du giver dig ud i denne sammensætning.  


Ophør af selvstændig virksomhed

Den nye dagpengereform byder på lempelser af kravene til dokumentation ved ophør af virksomhedsudøvelse. Under almindelige omstændigheder vil det nu være tilstrækkeligt med et ophørsbevis fra Erhvervsstyrelsen og afmeldelse af CVR nummer. Du kan også ophøre på tro og love-erklæring, hvis du skal bruge tid til at afvikle din virksomhed.