Juni 2019 | EP-valget og EU

10 minutter
udgivet 11.06.2019
HVAD BETYDER EP-VALGET OG EU'S IVÆRKSÆTTERPOLITIK FOR DIG?

To vigtige valgkampe for Danmark og dets forhold til Europa er endeligt afgjorte, og mandatfordelingen taler sit tydelige sprog: Danskerne vælger EU-samarbejdet til. Det EU-kritiske parti, Dansk Folkeparti, fik sig en gevaldig vælgerlussing til folketingsvalget, og i EP-valget fik de ligeledes kraftigt reduceret vælgeropbakningen, hvor de måtte nøjes med et enkelt mandat mod fire ved forrige valg i 2014. Derudover mistede Folkebevægelsen mod EU sit ene mandat i Europaparlamentet, og herved kommer partiet ikke til at blive repræsenteret i Bruxelles de kommende fem år. De i alt 14 mandater, som Danmark er blevet tildelt, gik til syv partier: Venstre (4), Socialdemokratiet (3), Radikale Venstre (2), SF (2), Det Konservative Folkeparti (1), Dansk Folkeparti (1) og Enhedslisten (1). Så på trods af en ellers stigende EU-skepsis blandt mange af borgerne i de europæiske medlemslande siden finanskrisen, synes det, at vi har genvundet en del af vores tillid til EU -  men hvordan er EU en fordel for danske SMV'er, og hvad vil de valgte danske partier gøre i Europaparlamentet i SMV-øjemed?

EP-valget: Sådan vil partierne kæmpe for dig

Partierne gik til valg på en bred vifte af mærkesager, hvor især grænse- og klimapolitik fyldte stort på den europæiske dagsorden. Vi har dog vanen tro rettet blikket skarpt mod SMV-relevante emner, og i den forbindelse har vi læst de danske partiprogrammer for EP-valget igennem og fremhævet de erhvervspolitiske udsnit, der kan få indflydelse for din virksomhedsdrift og konkurrencemarkedet generelt. Bemærk, at udeladte politikker for hvert parti ikke nødvendigvis er et udtryk for, at de er uenige heri, men blot at det ikke fremgik som en mærkesag i deres EU-politik og -valgkamp. Du kan læse alle partiernes europæiske partiprogrammer i sin helhed nederst i nyhedsbrevet. 

VENSTRE 

1)  Mindre bureaukrati og tekniske hindringer til SMV'er i det indre marked

EU-Kommissionen skal lave en hvid bog for det indre marked, hvori det indre markeds mangler opgøres sammen med initiativer, der kan udbedre disse. Det skal derudover være lettere for danske virksomheder at skaffe kvalificeret europæisk arbejdskraft. 

2)  Det digitale indre marked skal forbedres

Europæerne skal blive mere endnu mere digitaliserede til gavn for især danske webshops, men også dansk økonomi som helhed. Der skal være bedre balance imellem regler for databeskyttelse, cyber-sikkerhed og fælles forbrugerbeskyttelse.  

3)  Flere europæiske midler til forskning med dansk samarbejde  

Der skal være et større fokus på at lade forskning og innovation drive væksten. Venstre ønsker, at danske virksomheder bliver bedre til at udnytte forskningsmidlerne. Dette skal ske ved at forbedre kommunikationen til virksomhederne ved at gøre de danske myndigheder (eksempelvis uddannelses- og forskningsministeriet) bedre til at rådgive virksomhederne og ved at strømline procedurerne.
     
4)  Mere frihandel - mindre protektionisme

Venstre vil arbejde for, at medlemslandende i højere grad lever op til frihandel, ved at sætte ind mod lande, der har travlt med at beskytte egne virksomheder og hjemmemarkedet. Indsatsen skal være med til at gøre det nemmere for blandt andet danske virksomheder at konkurrere på lige fod med de europæiske virksomheder på tværs af landene.

SOCIALDEMOKRATIET

Danske SMV'er kan have svært ved at konkurrere mod deres europæiske modparter, når andre forretninger i det indre marked driver virksomhed under markant mere gunstige skatteforhold. Socialdemokratiet argumenterer for, at den nuværende skattemæssige skævvridning internt i EU-27 betyder unfair konkurrence og et hårdt pres på velfærdsmodellen i det globale samfund. På det erhvervspolitiske område gik Socialdemoktratiet derfor til valg på "Den Europæiske Solidaritetspagt", som indeholder tre punkter:

 1. Bund under den effektive selskabsskat
 2. Opgør med skattely og skattesvindel
 3. Bekæmpelse af social dumping

SF

 1. Europæisk indsats mod ujævne skatteforhold

SF synger i kor med Socialdemokratiet, når det gælder en bund under den effektive selskabsskat og et opgør med skattely og skattesvindel, og argumentet for fair konkurrence er ligeledes en af hovedårsagerne til disse indsatsområder. 

2)  Grøn omstilling i virksomheder

SF gik især til EP-valg på de grønne initiativer, og SF ønsker at støtte skabelsen af konkurrencedygtige virksomheder, der har fokus på grøn omstilling.

RADIKALE VENSTRE

 1. EU skal investere i klimavenlige virksomheder

De Radikale Venstre lægger størstedelen af deres europæiske kræfter i klimakampen, og set fra erhvervslivets side af udmønter det sig i, at de vil gå efter at øge investeringerne i de grønne virksomheder. 

KONSERVATIVE

 1. Det indre marked skal styrkes

Der skal mere fri bevægelighed for arbejdskraft og mere handel mellem EU-landene. SMV'ernes vilkår skal smidiggøres i EU, og det skal være lettere for SMV'er at tiltrække udenlandsk arbejdskraft set i lyset af, at vi næsten har fuld beskæftigelse. 
     
2)  Små virksomheder skal ikke betale skatteregningerne for de store

Skatteundragelse blandt de største virksomheder er i høj grad med til, at de mindre virksomheder må trække læsset, og derfor vil Det Konservative Folkeparti kæmpe for, at der kommer en stærkere fælleseuropæisk indsats mod skatteundragelse og -omgåelse. Der skal ligeledes være en europæisk indsats mod unfair konkurrence for at mindske antallet af udenlandske virksomheder i Danmark ikke følger de danske regler.

3)  Flere europæiske midler til forskning med dansk samarbejde  

Der skal allokeres flere midler til at styrke forsknings- og udviklingsprogrammer i EU, hvori danske virksomheder skal indgå i flest mulige samarbejder.

DANSK FOLKEPARTI

Dansk Folkepartis europæiske stemme skal bruges til begrænsningen af EU's magt, og der er derfor ikke udtrykt mærkesager indenfor det erhvervspolitiske område i forbindelse med EP-valget. 

ENHEDSLISTEN

 1. Stop Skattely

Enhedslisten vil ligesom flere af de øvrige partier kæmpe mod skatteundragelse i Europa. Helt konkret foreslår de, at man sortlister alle skattelylande, både i og udenfor EU, at lande skal have ret til at udelukke virksomheder i skattely fra offentlige udbud.

2)  Bund under den effektive selskabsskat


Hvert af de syv danske partier er medlem af en gruppe, hvor de går sammen med øvrige europæiske partier om at repræsentere deres respektive interesser  i Europaparlamentet.

EU's definition: Kategorien mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder omfatter virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. Euro ELLER en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. Euro.

Hvad gør EU for at hjælpe danske SMV'er i Europa?

Størstedelen af danske SMV'er eksporterer ikke varer eller tjenesteydelser til andre EU-lande, men uagtet deres aktivitetsniveau på et europæisk plan er de stadig underlagt EU-lovgivningen på væsentlige områder som beskatningkonkurrence og selskabsret. Samtidig udgør SMV'er 99% af alle virksomheder i EU jf. deres egen definition, og i 2015 bidrog de europæiske SMV'er samlet set med 3,9 trillioner Euro i merværdi og beskæftigede cirka 90 mio. mennesker - derfor anses SMV'er for at være afgørende for EU's konkurrenceevne og en stor kilde til iværksætteri, innovation og økonomisk fremdrift i unionen. 

Med andre ord: som SMV-ejer er EU vigtig for dig, og du er vigtig for EU - så hvordan har EU gjort det lettere for dig at drive virksomhed?

De har de blandt andet ved tiltag som SBA, netværksbygning, Horisont 2020 og Cosme.

Small Business Act (SBA)

SBA er til dato det mest omfattende initiativ, der blev vedtaget vedrørende SMV'er af EU: 
" Small Business Act har til formål at skabe en ny politisk ramme, der integrerer de eksisterende instrumenter og bygger på Det europæiske charter for små virksomheder og Den moderne SMV-politik for vækst og beskæftigelse. Den anvender en tilgang med politisk partnerskab mellem EU og medlemsstaterne frem for at foreslå en fuldt udviklet EU-tilgang. SBA har til formål at forbedre den overordnede tilgang til iværksætterkulturen i EU ved at »tænke småt først«." - Europaparlamentet

Helt konkret begunstiger SBA danske såvel som europæiske SMV'er særligt på fire områder.

 1. Intelligent regulering
  1. Forenklede regnskabskrav
  2. Offentlige myndigheder skal betale inden 30 dage
  3. Ligestilling af e-fakturaer med papirfakturaer
  4. Færre administrative byrder i offentlige udbud
 2. Adgang til finansiering
 3. SMV'er i det indre marked
 4. Konkurrencepolitik 

Læs hele SBA her.

EU-netværk for SMV'er

EU har også skabt en række netværk, der henvender sig til SMV'er, der ønsker at handle med sine europæiske naboer:

Generelle støttetjenester:

 • Enterprise Europe Network
 • Solvit
 • Your Europe — Business
 • SMEs and the Environment
 • Dealing with Chemicals: National REACH Helpdesk

Støtte til innovation og forskning:

 • IPR Helpdesk
 • SME Techweb
 • China IPR-helpdesk for SMEs
 • European Business and Innovation Centres (BIC) 
 • Network (EBN)
 • European Workplace Innovation Network
 • Gate2Growth

Horisont 2020-programmet

EU har gjort en stor indsats for at skabe bedre og mere omfattende støtte til SMV'ers forsknings- og innovationsaktiviteter. Her er der i særdeleshed blevet lagt vægt på at afhjælpe med finansiering i risikobetonede projekter i de tidlige faser. 

Cosme

I december 2013 afsatte EU 2,3 milliarder Euro til et program til fordel for SMV'ers konkurrenceevne fra 2014 frem til 2020 (Cosme). Hovedsageligt har Cosme stået for:

 • 1,3 mia. Euro er afsat til finansielle instrumenter, dvs. finansiering i form af egenkapital og fremmedkapital
 • Forbedring af adgang til markeder, både i EU og globalt
 • Fremme af iværksætteri med særligt fokus på grupper som unge og kvinder

Det er estimeret, at Cosme på årsbasis har hjulpet 39.000 virksomheder med at bevare eller skabe 29.500 arbejdspladser og med lanceringen af 900 produkter og/eller tjenesteydelser.